WYTYCZNE NR 25

PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

 

 Rozdział 5

Wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego

 

11.1. Operacje przy użyciu modelu latającego w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego wykonuje się po uzyskaniu przez klub lub stowarzyszenie zezwolenia, Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego – 14 – Poz. 79 12 o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 2019/947/UE, oraz z zachowaniem co najmniej następujących warunków:

1) wskazanych w art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

2) pilot lub przynajmniej jeden obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym w celu określenia jego położenia względem pilota i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów osób lub zwierząt;

3) w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) realizowanych bez obserwatora dopuszcza się utratę kontaktu wzrokowego z bezzałogowym statkiem powietrznym w momencie dokonywania przez pilota kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem naziemnym modelu latającego;

4) w operacjach z widokiem z pierwszej osoby (FPV) lot jest wykonywany:

a) do wysokości nie większej niż 50 m nad poziomem terenu,

b) w odległości poziomej nie większej niż 500 m od pilota,

c) bezzałogowym statkiem powietrznym o masie startowej mniejszej niż 4 kg;

5) zachowując w każdej fazie operacji bezpieczną odległość poziomą od innych statków powietrznych, przeszkód, pojazdów, osób lub zwierząt na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym;

6) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób;

7) zachowując w każdej fazie operacji odległość poziomą nie mniejszą niż:

a) 50 m – w przypadku bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej większej niż 0,9 kg,

b) 100 m – w przypadku bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej większej niż 4 kg,

c) 300 m – w przypadku bezzałogowych statków powietrznych o napędzie odrzutowym lub o masie startowej większej niż 25 kg – od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;

8) uwzględniając warunki meteorologiczne oraz informacje o ograniczeniach w ruchu lotniczym;

9) w strefie DRA-R (w tym w strefach: DRA-RH, DRA-RM lub DRA-RL), o której mowa w wytycznych nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. ULC poz. 78) – na warunkach określonych dla tej strefy; Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego – 15 – Poz. 79 13

10) w strefie DRA-P, o której mowa w wytycznych nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. ULC poz. 78) – za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach określonych dla tej strefy;

11) w strefie DRA-I, o której mowa w wytycznych nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. ULC poz. 78) – z uwzględnieniem informacji podanych do wiadomości publicznej dla tej strefy;

12) w przypadku wykonywania lotów w obiektach budowlanych – z zachowaniem szczególnej ostrożności;

13) zgodnie z regulaminem organizacyjnym obowiązującym w danym klubie lub stowarzyszeniu modelarstwa lotniczego.

11.2. Na wniosek stowarzyszenia lub klubu modelarstwa lotniczego Prezes Urzędu może określić w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 2019/947/UE, inne warunki wykonywania operacji niż określone w pkt 11.1. ppkt 1-9.

11.3. W przypadku operacji wykonywanych w ramach zawodów sportowych, odległości, o których mowa w pkt 11.1. ppkt 8, mogą zostać zmienione przez organizatora zawodów, jeżeli teren, na którym się one odbywają, został odpowiednio zabezpieczony.

11.4. Operacje wykonywane w ramach klubu lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego nad:

1) portami morskimi;

3) elektrowniami, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków;

4) jednostkami wojskowymi i poligonami 
– wykonywane są za zgodą zarządzającego danym obiektem.

11.5. Operacje nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonywane są z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych

Artykuł 16

Operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego

1. Na wniosek klubu lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego właściwy organ może wydać zezwolenie na operacjez użyciem bezzałogowych systemów powietrznych wykonywane w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się zgodnie z:

a) odpowiednimi przepisami krajowymi;

b) ustalonymi procedurami i strukturą organizacyjną klubu lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego oraz jego systemem zarządzania, które to procedury, struktura i system gwarantują, że:

- piloci bezzałogowych statków powietrznych wykonujący operacje w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym przez właściwy organ;

- pilotów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących operacje w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi bezzałogowego systemu powietrznego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu;

- klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot bezzałogowego statku powietrznego wykonujący operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym właściwy organ;

- klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na wniosek właściwego organu, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa warunki, na jakich operacje w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego mogą być wykonywane, i jest ograniczone do terytorium państwa członkowskiego, w którym je wydano.

4. Państwa członkowskie mogą umożliwić klubom i stowarzyszeniom modelarstwa lotniczego rejestrację ich członków w systemie rejestracji utworzonym zgodnie z art. 14 w ich imieniu. 

 

Kalendarz zawodów

Wyniki sportowe

Dokumenty

Klub